Premia wielkanocna

Zobacz nasza ofertę

 

Regulamin akcji "Premia wielkanocna w InterKadra by Synergie Care” - do 1000 zł" 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji "Premia Wielkanocna w IK - do 1000 zł" jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie pod adresem: ul. Wadowicka 6, 30-415, Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział 
XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz 
REGON 120367970. 
2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania premii w ramach akcji promocyjnej "Premia wielkanocna w InterKadra by Synergie Care - do 1000 zł", zwanej dalej Premią, dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z 
InterKadrą Sp. z o. o., bądź innymi podmiotami z nią powiązanymi. 

§2 
Zakres obowiązywania 

1. Akcja "Premia Wielkanocna w InterKadra by Synergie Care" - do 1000 zł" trwa od 07 lutego do 13 maja 2024 r. 

§3 

Zasady przyznawania premii w ramach akcji "Premia Wielkanocna w InterKadra by Synergie Care” - do 1000 zł" 
1. Zleceniobiorca świadczy usługi opieki i pomocy domowej na rzecz Organizatora. 
2. Za nieprzerwane, podczas pierwszego wyjazdu, świadczenie usług przez min. 45 dni Zleceniobiorcy 
przysługuje premia w wysokości 300,00 zł netto pod warunkiem, że okres ten zawiera zdefiniowane 
dni: 31 marca i 1 kwietnia 2024 roku, a umowa zostanie podpisana w okresie od 07 lutego 2024 
do 28 marca 2024 roku. 
3. W przypadku świadczenia Usług Pomocy Domowej i Opieki w dni świąteczne: Niedziela i Poniedziałek 
Wielkanocny wynagrodzenie przysługujące za ten dzień będzie powiększone o dodatek 
w kwocie 50,00 EUR NETTO oraz pomnożone przez liczbę dni świątecznych wymienionych w niniejszym 
ustępie. 
4. W przypadku przerwania świadczenia usługi, z przyczyn nieleżących po stronie osoby świadczącej usługę 
opieki, dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pod warunkiem, że przerwa w świadczeniu usługi nie 
będzie trwała dłużej niż 3 dni. 

§4 
Zasady wypłacania premii 

1. Premia zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem należnym Zleceniobiorcy z tytułu umowy o 
świadczeniu usług opieki i pomocy domowej, zawartej z firmą InterKadra Sp. z o. o., po spełnieniu 
warunków opisanych w §3, po zakończeniu świadczenia usług. 

§5 
Postanowienia końcowe 

 

1. Zasady obowiązują od dnia 07 lutego do 13 maja 2024 r 
2. Spółka InterKadra ma prawo do wprowadzenia zmian niniejszych Zasad w każdym czasie, w 
szczególności do skrócenia czasu obowiązywania Zasad, wydłużenia lub skrócenia okresu trwania akcji, a 
także przerwania akcji w wybranym przez siebie czasie. 
3. Nad wprowadzeniem i realizacją zasad nadzór sprawuje Dyrektor ds. rekrutacji i administracji. 

Udostępnij