Premia wielkanocna

Zobacz nasza ofertę

Regulamin akcji "Premia wielkanocna w IK - do 1000 zł"

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji "Premia Wielkanocna w IK - do 1000 zł" jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział
XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz
REGON 120367970.
2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania premii w ramach akcji promocyjnej "Premia
Wielkanocna w IK - do 1000 zł", zwanej dalej Premią, dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z
InterKadrą Sp. z o. o., bądź innymi podmiotami z nią powiązanymi.

§2
Zakres obowiązywania

1. Akcja "Premia Wielkanocna w IK - do 1000 zł" trwa od 01.marca do 23.maja 2023 r.

§3

Zasady przyznawania premii w ramach akcji "Premia Wielkanocna w IK - do 1000 zł"
1. Zleceniobiorca świadczy usługi opieki i pomocy domowej na rzecz Organizatora.
2. Za nieprzerwane, podczas pierwszego wyjazdu, świadczenie usług przez min. 45 dni Zleceniobiorcy
przysługuje premia w wysokości 300,00 zł brutto pod warunkiem, że okres ten zawiera zdefiniowane
dni: 9. i 10. kwietnia 2023 roku, a umowa zostanie podpisana w okresie od 01. marca 2023
do 7. kwietnia 2023 roku.
3. W przypadku świadczenia Usług Pomocy Domowej i Opieki w dni świąteczne: Niedziela i Poniedziałek
Wielkanocny wynagrodzenie przysługujące za ten dzień będzie powiększone o dodatek
w kwocie 50,00 EUR NETTO oraz pomnożone przez liczbę dni świątecznych wymienionych w niniejszym
ustępie.
4. W przypadku przerwania świadczenia usługi, z przyczyn nieleżących po stronie osoby świadczącej usługę
opieki, dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pod warunkiem, że przerwa w świadczeniu usługi nie
będzie trwała dłużej niż 3 dni.

§4
Zasady wypłacania premii

1. Premia zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem należnym Zleceniobiorcy z tytułu umowy o
świadczeniu usług opieki i pomocy domowej, zawartej z firmą InterKadra Sp. z o. o., po spełnieniu
warunków opisanych w §3, po zakończeniu świadczenia usług.

§5
Postanowienia końcowe
1. Zasady obowiązują od dnia 01. marca do 23. maja 2023 r.
2. Spółka InterKadra ma prawo do wprowadzenia zmian niniejszych Zasad w każdym czasie, w
szczególności do skrócenia czasu obowiązywania Zasad, wydłużenia lub skrócenia okresu trwania akcji, a
także przerwania akcji w wybranym przez siebie czasie.
3. Nad wprowadzeniem i realizacją zasad nadzór sprawuje Dyrektor ds. rekrutacji i administracji.

Udostępnij