Premia świąteczna

Zobacz nasza ofertę

§1

Postanowienia ogólne

Organizatorem akcji ,,Premia świąteczna” jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz REGON
120367970.
Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania premii w ramach akcji promocyjnej
,,Premia świąteczna”, zwanej dalej Premią, dla Opiekunów i Opiekunek
współpracujących z InterKadrą Sp. z o. o.
§2

Zakres obowiązywania

Akcja ,,Premia świąteczna” trwa od 02.11.2022 r. do 31.01.2023 r.

§3

Zasady przyznawania bonusu w ramach akcji ,,Premia świąteczna”
Premia w wysokości 100 (sto) EUR brutto przysługuje Zleceniobiorcy za każde 30 dni
nieprzerwanego świadczenia usług opieki i pomocy domowej, pod warunkiem, że:
a) Zleceniobiorca podpisze nową umowę z InterKadra Sp. z o.o. w okresie
od 02 listopada do 23 grudnia 2022 r. b) Usługi świadczone były nieprzerwanie
podczas pierwszego wyjazdu Zleceniobiorcy na podstawie umowy, o której mowa w
podpunkcie powyżej. c) Zleceniobiorca podejmie zlecenie usługi opieki w Niemczech
na min. 30 dni wliczając obowiązkowy termin od 23 grudnia 2022 r. do 7 stycznia
2023 r.
Jeśli zostanie spełniony powyższy warunek wskazany w lit c), za każde nieprzerwane
przepracowane 30 dni – wliczając powyższy okres - Zleceniobiorca otrzyma 100 EUR
brutto.
Maksymalna przewidziana premia wynosi 300 EUR brutto za nieprzerwane
przepracowane minimum 90 dni, przy czym okres premiowany liczony jest
maksymalnie do 31 stycznia 2023 r.
Dodatkowo do powyższej premii świątecznej doliczany jest dodatek za trzy dni
świąteczne: 25.12.2022 r., 26.12.2022 r., 01.01.2023 r. w wysokości 50 EUR brutto za
każdy dzień.
Łączna kwota bonusów i dodatków za pracę może wynieść do 450 EUR brutto.
Szczegółowe informacje o premii świątecznej można uzyskać pod numerem telefonu
12 347 76 20.
W przypadku przerwania świadczenia usług w wyniku okoliczności, za które
Zleceniobiorca nie ponosi winy, decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania premii
podejmuje Zastępca Dyrektora ds. rekrutacji Dział Klientów Zagranicznych - Niemcy.

§4

Zasady wypłacania premii

Premia zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem należnym Zleceniobiorcy z tytułu
umowy o świadczeniu usług opieki i pomocy domowej, zawartej z firmą InterKadra Sp.
z o.o., zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, po spełnieniu warunków
opisanych w §3 i po zakończeniu świadczenia usług.

§5

Postanowienia końcowe

Spółka InterKadra ma prawo do wprowadzenia zmian niniejszych Zasad w każdym
czasie, w szczególności do skrócenia czasu obowiązywania Zasad, wydłużenia lub
skrócenia okresu trwania akcji, a także przerwania akcji w wybranym przez siebie
czasie.
Nad wprowadzeniem i realizacją zasad nadzór sprawuje Zastępca Dyrektora ds.
rekrutacji Działu Klientów Zagranicznych - Niemcy.

Udostępnij