Premia świąteczna

Zobacz nasza ofertę

Regulamin akcji ,,Premia świąteczna” 

 

§1 
Postanowienia ogólne 

 

Organizatorem akcji ,,Premia świąteczna” jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 
pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - 
Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz REGON 120367970. Niniejszy 
regulamin określa zasady przyznawania premii w ramach akcji promocyjnej ,,Premia 
świąteczna”, zwanej dalej Premią, dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z 
InterKadrą Sp. z o. o. 

 

§2 
Zakres obowiązywania 
Akcja ,,Premia świąteczna” trwa od 01 listopada 2023 do 31 stycznia 2024r. 

 

§3 
Zasady przyznawania bonusu w ramach akcji ,,Premia świąteczna” 

 

Premia w wysokości 100 EUR netto przysługuje Zleceniobiorcy za każde 30 dni 
nieprzerwanego świadczenia usług opieki i pomocy domowej, pod warunkiem, że:a) 
Zleceniobiorca podpisze nową umowę z InterKadra Sp. z o.o. w okresie od 01 listopada 
2023 do 23 grudnia 2023r. b) Usługi świadczone były nieprzerwanie podczas pierwszego 
wyjazdu Zleceniobiorcy na podstawie umowy, o której mowa w podpunkcie powyżej. c) 
Zleceniobiorca podejmie zlecenie usługi opieki w Niemczech na min. 30 dni wliczając 
obowiązkowy termin od 23 grudnia 2023 do 7 stycznia 2024 r. Jeśli zostanie spełniony 
powyższy warunek wskazany w lit c), za każde nieprzerwane przepracowane 30 dni – 
wliczając powyższy okres - Zleceniobiorca otrzyma 100 EUR netto. 
Dodatkowo każdy zleceniobiorca otrzyma 300 EUR netto gdy jego pobyt będzie trwał co 
najmniej 90 dni wliczając obowiązkowy termin od 23 grudnia 2023 r. do 7 stycznia 2024 r. 
oraz do powyższych premii doliczany jest dodatek za trzy dni świąteczne: 25.12.2023 r., 
26.12.2023 r., 01.01.2024 r. w wysokości 50 EUR netto za każdy dzień. 

 

Maksymalna przewidziana premia wynosi 750 EUR netto za nieprzerwane przepracowane 
minimum 90 dni, przy czym okres premiowany liczony jest maksymalnie do 31 stycznia 2023 
r. Łączna kwota bonusów i dodatków za pracę może wynieść do 750 EUR netto. 
Szczegółowe informacje o premii świątecznej można uzyskać pod numerem telefonu +48 12 
290 44 21 W przypadku przerwania świadczenia usług w wyniku okoliczności, za które 
Zleceniobiorca nie ponosi winy, decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania premii 
podejmuje Dyrektor ds. rekrutacji i administracji. 

 

§4 
Zasady wypłacania premii 

 

Premia zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem należnym Zleceniobiorcy z tytułu 
umowy o świadczeniu usług opieki i pomocy domowej, zawartej z firmą InterKadra Sp. z 
o.o., zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, po spełnieniu warunków opisanych w 
§3 i po zakończeniu świadczenia usług. 

 

§5 
Postanowienia końcowe 

 

Nad wprowadzeniem i realizacją zasad nadzór sprawuje Dyrektor ds. rekrutacji i 
administracji 

Udostępnij