Lekcja 76

Zdania z "damit"

W dzisiejszej lekcji poznamy w języku niemieckim konstrukcję zdań bezokolicznikowych ze spójnikiem damit.

1. :

Zdania z "damit" mają podobną funkcję jak konstrucja z "um zu"

Używa się ich jednak z zdaniach złożonych, w których każda z części zdania odnosi się do innego podmiotu.

(Ja) powtarzam to, żeby ona nie zapomniała. --> Ich wiederhole das, damit sie nicht vergisst.

(Ja) pracuję cały rok, żebyśmy wyjechali na urlop. --> Ich arbeite ganzes Jahr damit wir in Urlaub fahren. 

W drugiej części zdania jak widać nie ma bezokolicznika (jak w zdaniach z um zu), a czasownik w formie odmienionej do podmiotu w drugim zdaniu.

Występuje również szyk końcowy - czasownik zajmuje w zdaniu ostatnie miejsce

Peter lernt viel, damit ihm der Lehrer gute Note stellt. --> Peter uczy się dużo, żeby nauczyciel wystawił mu dobrą ocenę.

Ich gehe zum Arzt, damit er mich krank schreibt. --> Idę do lekarza, żeby wystawił mi zwolnienie. 

Ihre Eltern bezahlen viel, damit sie im Ausland studiert. --> Jej rodzice płacą dużo, żeby studiowała za granicą.

Ich rufe meinen Freund an, damit er mich am Wochenende besucht. --> Dzwonię do mojego przyjaciela, żeby odwiedził mnie w weekend. 

Sie fährt schnell, damit ich den Zug nicht verpasse. --> Ona jedzie szybko, żebym zdążyła na pociąg. 

Wir sprechen langsam, damit ihr uns versteht. --> Mówimy wolno, żebyście nas rozumieli. 

2. Przykładowe zdania:
  • Ich gehe zum Arzt, damit er mich krank schreibt. - Idę do lekarza, żeby wystawił mi zwolnienie.
  • Ich wiederhole das, damit sie nicht vergisst. - Powtarzam to, żeby ona nie zapomniała.
  • Ihre Eltern bezahlen viel, damit sie im Ausland studiert. - Jej rodzice płacą dużo, żeby studiowała za granicą.
  • Ihr Mann gibt ihr Geld, damit sie ins Ausland fahren kann. - Mąż daje jej pieniądze, żeby mogła jechać za granicę.
  • Die Eltern schicken ihre Kinder in die Schule, damit sie dort lernen. - Rodzice wysyłają swoje dzieci do szkoły, żeby się tam uczyły.
  • Ich treffe mich mit ihm, damit wir über unsere Zukunft sprechen. - Spotkam się z nim, żebyśmy porozmawiali o naszej przyszłości.
  • Sie hilft ihrem Bruder, damit er gute Arbeit bekommt. - Ona pomaga swojemu bratu, żeby dostał dobrą pracę.
  • Ich bringe mein Auto zum Mechaniker, damit er es repariert. - Prowadzę samochód do mechanika, żeby go naprawił.
  • Ich rufe meinen Bruder, damit er mir mit Einkäufen hilft. - Wołam brata, żeby pomógł mi z zakupami.
Sprawdź swój niemiecki
Czasownik z drugiej części zdania zajmuje pozycję:
Proszę wskazać poprawne zdanie:
Proszę wskazać poprawne zdanie:
Które ze stwierdzeń jest poprawne dla konstrukcji zdań z "damit" ?

Interkadra w liczbach

14
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia