Lekcja 58:

selbst, allein - różnica w użyciu

W dzisiejszej lekcji poznamy różnicę między selbst oraz allein i nauczymy się poprawnie używać ich w zdaniach.

1.

Zarówno selbst jak i allein tłumaczy się na polski najczęsciej jako sam/sama, ale nie powinno się używać ich zamiennie - ważny jest kontekst zdania.

 

allein stosuje się często w znaczeniu tylko

np. Das ist allein deine Entscheidung. - To tylko twoja decyzja (zależy tylko od ciebie) 

allein jako sam oznacza raczej samotnie/samotny, bez kogoś innego -  i w takim kontekście należy go używać

np. Ich fühle mich allein. - Czuję się samotny.

Ich wohne allein. - Miaszkam sama. 

Peter sitzt allein im Zimmer. -  Peter siedzi sam w pokoju. 

 

Selbst oznacza sam/o w sobie, we własnej osobie

np. Die Frage selbst ist sehr schwer. - Samo pytanie jest bardzo trudne. 

Der Direktor selbst kommt morgen.  - Sam dyrektor przyjedzie jutro.

oraz sam w kontekście samodzielny, własnoręczny:

Er machte das selbst. - Sam to zrobił.

Das vesteht sich von selbst. - To sie rozumie samo przez się. 

Er verdient sein Geld selbst. - Sam zrobił pieniądze.

Ich habe Deutsch selbst gelernt. - Sama nauczyłam się niemieckiego. 

selbstgemachte - własnej roboty/własnoręcznie zrobiony

Sie isst gern selbstgebackenes Brot. - Ona je chętnie własnoręcznie upieczony chleb. 

 

2. Przykładowe zdania:

 • Ich allein bin daran schuld. - Tylko ja jestem temu winna.
 • Das ist ganz allein deine Sache. - To tylko twoja sprawa.
 • Einzig und allein. - Tylko i wyłącznie.
 • Du bist auf dich allein gestellt. - Jesteś pozostawiony sam sobie.
 • Er arbeitet für sich allein. - On pracuje sam dla siebie.
 • Du musst allein entscheiden. - Musisz sam zdecydować.
 • Das versteht sich von selbst . - To się rozumie samo przez się.
 • Er macht das selbst. - On robi to sam.
 • Er kam ganz von selbst. - Przyszedł sam z siebie.
 • Sie selbst hat es gesagt. - Ona sama to powiedziała.
 • Ich selbst denke auch so. - Ja sama też tak uważam.
 • selbstgemachte - własnoręcznie zrobiony

Sprawdź swój niemiecki:

"allein" używa się w znaczeniu:

Jak powiedzieć: zrobię to samodzielnie?

Które ze zdań jest poprawne: