Lekcja 37

Czas przeszły Perfekt

Dziś nauczymy się tworzyć poprawne formy czasownika w czasie przeszłym oraz budować z nimi zdania.

1. :

Perfekt jest czasem przeszłym złożonym.

Składa się z czasownika posiłkowego haben lub sein oraz formy czasownika Partizip II.

 

Czasownik posiłkowy odmienia się regularnie przez osoby z czasie teraźniejszym:

sein

Ich bin

Du bist

Er/sie/es ist

Wir sind

Ihr seid

Sie/sie sind

haben

Ich habe

Du hast 

Er/sie/es hat

Wir haben

Ihr habt

Sie/sie haben

 

Większosć czasowników tworzących Perfekt z "sein" to czasowniki wyrażające ruch lub zmiana stanu np:

fahren - jechać - ist gefahren

Sie ist nach Deutschland gefahren. - Ona pojechała do Niemiec.

laufen - biegać - ist gelaufen

Er ist schon nach Hause gelaufen. - On pobiegł już do domu.

gehen - iść - ist gegangen   

Sie ist ins Kino gegangen. - Ona poszła do kina.

kommen - przychodzić, przybywać - ist gekommen

Wann sind Sie gekommen? - Kiedy Państwo przybyli?

wachsen -rosnąć - ist gewachsen

Das Bäumchen ist gut gewachsen. - Drzewko dobrze urosło.

sterben -umierać - ist gestorben 

Mein Opa ist vor zwei Jahren gestorben. - Mój dziadek umarł przed dwoma laty.

aufstehen -wstawać - ist aufgestaden

Ich bin heute um 7 Uhr aufgestanden. - Wstałam dzisiaj o 7.

 

Partizip II tworzy się dodając do czasownika przedrostek ge-  oraz końcówkę -t lub -et:

machen- gemacht

arbeiten - gearbeitet

Przy czasownikach zakończonych na -ieren nie dodaje się przedrostku ge-:

telefonieren - telefoniert

Ich habe am Morgen Oma telefoniert. - Zadzwoniłam rano do babci.

interessieren- interessier

Mein Opa hat sich für Fotografieren interessiert. - Mój dziadek interesował się fotografowaniem.

 

Czasowniki nieregularne tworzą wyjątki w budowie czasu przeszłego, należy nauczyć się ich formy na pamięć, np:

schlafen - gechlafen

Ich habe heute gut geschlafen. - Dobrze dzisiaj spałam.

sein - gewesen

Er ist krank gewesen. - On był chory.

bleiben - geblieben

Wir sind zu Hause geblieben. - Zostaliśmy w domu.

 

Szyk w zdaniach w czasie przeszłym - Partizip II zawsze znajduję się na końcu zdania, czasownik posiłkowy stanowi orzeczenie i stoi za podmiotem:


Podmiot           czasownik posiłkowy               reszta zdania               Partizip II

Ich                  habe                                        heute gut                  geschlafen

Sie                  ist                                            ins Kino                    gegangen

2. Przykładowe zdania:
 • Ich habe heute gut geschlafen. - Dobrze dzisiaj spałam.
 • Du hast ein neues Haus gekauft. - Kupiłeś nowy dom.
 • Haben Sie schon dieses Buch gelesen? - Czytała Pani już tę książkę?
 • Sie ist zu Hause geblieben. - Ona została w domu.
 • Ich habe gestern Peter gesehen. - Widziałam wczoraj Petera.
 • Wir sind nach Hause gekommen. - Poszliśmy do domu.
 • Er ist krank gewesen. - On był chory
 • Sie ist nach Deutschland gefahren. - Ona pojechała do Niemiec.
 • Er ist schon nach Hause gelaufen. - On pobiegł już do domu.
 • Sie ist ins Kino gegangen. - Ona poszła do kina.
 • Wann sind Sie gekommen? - Kiedy Państwo przybyli?
 • Ich habe am Morgen Oma telefoniert. - Zadzwoniłam rano do babci.
 • Mein Opa hat sich für Fotografieren interessiert. - Mój dziadek interesował się fotografowaniem.
 • Mein Opa ist vor zwei Jahren gestorben. - Mój dziadek umarł przed dwoma laty.
 • Das Bäumchen ist gut gewachsen. - Drzewko dobrze urosło.
Sprawdź swój niemiecki
Proszę wskazać poprawną formę Partizip II:
Proszę wskazać poprawną formę Partizip II:
Które zdanie jest poprawne:
Które zdania są poprawne?
Które zdania są poprawne?

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia