Poradnik

Karta EKUZ - co powinniśmy o niej wiedzieć?

Data dodania — 2020-05-15

EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest, by potwierdzić prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia podczas tymczasowego pobytu na terenie innego niż Polska kraju Unii Europejskiej lub krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

EKUZ wydawana jest osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Wniosek o wydanie karty rozpatrywany jest przez oddziały wojewódzkie NFZ.

Opiekunowie osób starszych, mieszkańcy Polski, będący pracownikami delegowanymi do Niemiec otrzymują kartę EKUZ na podstawie dokumentu A1 z ZUS-u, potwierdzającego legalność zatrudnienia. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zostanie wydana w przypadku braku wspomnianego druku A1. To agencja pracy w imieniu zleceniobiorcy występuje o wydanie obu dokumentów. Po otrzymaniu EKUZ pracodawca zobowiązany jest do przekazania jej pracownikowi. Okres, na który wydawana jest EKUZ, pozostaje spójny z okresem, na jaki obowiązuje dokument A1.

Osoby posiadające Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mają zagwarantowany dostęp do korzystania z opieki zdrowotnej danego kraju na takich samych zasadach jak jego obywatele, co oznacza zabezpieczenie pracownika w podstawowym zakresie w placówkach publicznych.

Każde państwo ma ustalone indywidualne kryteria udzielania świadczeń zdrowotnych. W prywatnych placówkach medycznych EKUZ nie jest honorowana. W Niemczech, by skorzystać z opieki zdrowotnej, należy wybrać placówkę posiadającą umowę z regionalną kasą chorych. Miejsca te oznaczone są tablicą z napisem: „Kassenartz” lub „Alle Kassen”.

Brak wymaganych dokumentów oznacza, że pacjent zostanie obciążony kosztami jako pacjent prywatny. Koszty mogą jednak zostać zwrócone po okazaniu ważnej karty w terminie do 10 dni. W innym wypadku pozostaje możliwość rozliczenia się z poniesionych wydatków bezpośrednio z NFZ w Polsce – do wniosku o zwrot powinny zostać dołączone oryginały dowodów zapłaty.

W przypadku konieczności skorzystania z opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego wymagane jest skierowanie. Co istotne, dzienny koszt pobytu w niemieckim szpitalu wynosi 10 euro. Jeśli w ciągu roku łączna długość pobytu w szpitalu przekroczy 28 dni, pacjent zostaje zwolniony z dalszych opłat. Transport karetką pogotowia ratunkowego w Niemczech jest bezpłatny jedynie w sytuacjach zagrożenia życia – w innych przypadkach obowiązuje opłata od 5 euro do 10 euro.

Ze względu na liczne ograniczenia w dostępie do świadczeń wielu Opiekunów decyduje się na dodatkowe ubezpieczenie na czas pobytu w Niemczech w komercyjnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Dostęp do takiego rozwiązania zatrudnionym Opiekunom oferuje również InterKadra.

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia