Bonusy i Premie

Regulamin programu lojalnościowego InterKadra Opiekuna

Data dodania — 2021-01-11

Regulamin programu lojalnościowego ,,InterKarta Opiekuna”

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz REGON 120367970.
 2. Program Lojalnościowy jest skierowany do wszystkich Zleceniobiorców świadczących usługi opiekuńcze i pomocy domowej wykonywane na rzecz Organizatora.
 3. Celem Programu Lojalnościowego jest nagrodzenie Zleceniobiorców za długoterminowe świadczenie usług na rzecz Organizatora.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego, jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
 5. Program Lojalnościowy rozpoczyna się 01.07.2019r. i będzie funkcjonował do odwołania.

 

§ 2.  Definicje

 1. „Organizator” - InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz REGON 120367970.
 2. „Program Lojalnościowy” - zwany dalej „Programem”, jest zorganizowanym przez firmę InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz REGON 120367970, systemem nagradzającym Zleceniobiorcą za długofalową współprach 
 3. „Uczestnik Programu” – Zleceniobiorca świadczący usługi opieki i pomocy domowej na rzecz Organizatora​
 4. „Konto punktowe” – elektroniczne konto wskazujące liczbę uzbieranych punktów
 5. „Nagroda pieniężna” - bonus w formie pieniężnej przyznawany Uczestnikowi Programu zgodnie z regulaminem.
 6. „Dzień świadczenia usług opiekuńczych” - każdy dzień przepracowany na zleceniu.

 

§ 3. Uczestnictwo w programie

1. W programie bierze udział każdy Zleceniobiorca, świadczący usługi opiekuńcze i pomocy domowej na rzecz Organizatora.

 1. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi opłatami.
 2. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 3. Każdy uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w programie w każdym czasie. Rezygnacja z udziału winna być wyrażona na piśmie, w postaci oświadczenia o rezygnacji dostarczona do Organizatora drogą pocztową lub elektroniczną.
 4. Pełna treść regulaminu jest dostępna w biurach regionalnych działu niemieckiego InterKadra Sp. z o.o.

 

§ 4. Warunki programu

 1. Organizator zobowiązuje się przyznać Uczestnikowi nagrody pieniężne w zamian za dotrzymywanie warunków uczestnictwa w Programie oraz warunków umowy o  świadczeniu usług zawartej pomiędzy Uczestnikiem Programu, a Organizatorem.
 2. Przyznanie nagrody odbywa się na podstawie informacji o ilości zebranych punktów, umieszczonej na elektronicznej karcie punktowej.
 3. O stanie aktualnych punktów Zleceniobiorca może dowiedzieć się logując na platformę językowo- raportową.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad nagradzania Uczestników, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani.

 

§ 5 Zasady naliczania punktów i nagród

1. Punkty są przyznawane w okresie: 01.07.2019 2019 do odwołania wg. tabeli:

Tabela i szczegóły dostępne w oddziałach

 

§ 6. Nagroda

 1. Nagrody pieniężne są uzależnione od liczby punktów posiadanych przez Zleceniobiorcę na karcie.
 2. Zebrane punkty Zleceniobiorca może dobrowolnie wymienić na odpowiadającą ich wartości nagrodę.
 3. Zebrane przez Uczestnika punkty wymieniają się jedynie na nagrody przewidziane przez program lojalnościowy ,,InterKarta Opiekuna”
 4. W poniższej tabeli zostały zaprezentowane nagrody i wymagana liczba punktów: Tabela i szczegóły dostępne w oddziałach
 5. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z nagrody z niższej grupy punktowej, jeżeli wyraża wolę zbierania punktów na nagrodę z wyższej grupy punktowej.
 6. Uczestnik nie może przekazać zebranych przez siebie punktów osobie trzeciej.
 7. Odbiór nagrody skutkuje zmniejszeniem liczby punktów o wykorzystane punkty.
 8. Po rozwiązaniu umowy z Organizatorem punkty nie zostają zachowane, a dotychczas zgromadzone punkty są wymieniane jedynie na wniosek Zleceniobiorcy.
 9. W przypadku złamania warunków umowy o świadczenie opieki i pomocy domowej przez Zleceniobiorcę wszystkie punkty zgromadzone na koncie ulegają kasacji.
 10. Wybór nagrody Uczestnik zgłasza kontaktując się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres mailowy: m.czerwiec@interkadra.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 12 290 22 42. Stosowny wniosek można pobrać z zakładki na platformie językowo-raportowej lub  uzyskać w biurze regionalnym.
 11. Nagroda zostanie wypłacona na koniec okresu rozliczeniowego, gdzie pobyt będzie wynosił więcej niż 24 dni w okresie dwumiesięcznym i trzymiesięcznym. W przypadku nieprzepracowania 24 dni w okresie rozliczeniowym, wypłata bonusu przesunie się na kolejny okres rozliczeniowy.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Zasady obowiązują od dnia 01.07.2019 r. do odwołania.
 2. Spółka InterKadra ma prawo do wprowadzenia zmian niniejszych zasad w każdym czasie, w szczególności do skrócenia czasu obowiązywania Zasad, wydłużenia lub skrócenia  okresu trwania akcji, a także przerwania akcji w wybranym przez siebie czasie.
 3. Nad wprowadzeniem i realizacją zasad nadzór sprawuje Dyrektor Działu Klientów Zagranicznych - Niemcy.

Interkadra w liczbach

14
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia