Bonusy i Premie

Regulamin konkursu ,,Moja historia z Podopiecznym”

Data dodania — 2021-07-15

REGULAMIN KONKURSU

 ,,Moja historia z Podopiecznym” 
 

§1

Postanowienia ogólne

1. Konkurs pt. ,,Moja historia z Podopiecznym” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez:InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz  REGON 120367970 (zwana dalej “Organizatorem”).

 

2. Wszystkie dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie spółki InterKadra sp. z o.o.: 30-552 Kraków, ul Wielicka 50

 

3. InterKadra Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami). 

 

4. W Konkursie może brać udział wyłącznie osoba fizyczna będąca zleceniobiorcą na rzecz Organizatora w zakresie usług opieki i pomocy domowej w Niemczech i spełniająca wymagania przewidziane w niniejszym Regulaminie, zwana dalej „Uczestnikiem”.

5. Uczestnikowi Konkursu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania i zmiany, a także prawo żądania usunięcia jego danych osobowych ze zbioru. 

§2

  Czas trwania konkursu

 

1. Czas nadsyłania zgłoszeń  do Konkursu , ,,Moja historia z Podopiecznym trwa od 16.07.2021 r. do 15.08.2021 r.

 

2. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane wyłącznie na adres mailowy konkurs@interkadra.pl 

 

3. Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest wysłanie maila z opisaną przez siebie historią związaną z pracą w charakterze Opiekuna w Niemczech.

 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 01.09.2021r

 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości e-mail oraz telefonicznie. Dodatkowo zwycięzca (imię, nazwisko, miejscowość) zostanie umieszczona na stronie internetowej https://www.opiekunki.interkadra.pl/ 

 

 §3

Zasady Konkursu 

 

1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania, w którym uczestnik Konkursu  opisze lub nagra filmik ze swoją historię związanę z pracą w charkterze Opiekuna osób starszych w Niemczech. 

 

2. Jeden Uczestnik może dokonać maksymalnie trzech zgłoszeń konkursowych, tj. obejmujących nie więcej niż trzy, różniące się od siebie historie. W przypadku większej liczby zgłoszeń  od tego samego Uczestnika przyjmuje się do oceny konkursowej zgłoszenia  dokonane jako trzy pierwsze opisane historie (najwcześniejsze).

 

3. Aby zgłoszenie było brane pod uwagę opisana historia musi zawierać minimum 150 słów. 

 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie przeprowadzone przez pracowników InterKadra Sp. z o.o. na podstawie wszystkich zgłoszeń przesłanych od Uczestników do Organizatora po zakończeniu Konkursu. 

 

5. Uczestnik może zostać wykluczony z brania udziału w konkursie, w wyniku naruszenia niniejszego regulaminu. 

 

6. Autor zwycięskiej historii wyraża zgodę na upublicznienie faktu, że został nagrodzony. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska oraz nazwy miasta, z którego pochodzi Uczestnik.

 

7. Przesłane opowiadania przez Uczestników na Konkurs stanowią od teraz własność Organizatora.

 

8. Organizator ma prawo do zakończenia konkursu bez wyłonienia Laureata,, w szczególności w przypadku braku zgłoszeń ocenionych przez Komisję jako satysfakcjonujące. 


 

 §4

Nagrody

 

1. Organizator przewidział w Konkursie  nagrodę rzeczową dla Uczestnika, który prześle najciekawszą historię: - walizka marki Wittchen 

 

2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną oraz telefoniczną.


 

 §5

Odpowiedzialność organizatora

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników. 


 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z odbioru Nagrody, InterKadra Sp. z o.o. nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego. 


 

 §6

Odbiór nagrody

 

1. Przyznawane Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną jak i przekazaniu przez Uczestnika na rzecz osób trzecich przed ich odbiorem.

 

2. Nagroda zostanie wysłana na adres zamieszkania Uczestnika.


 

 §7

 Komisja

 

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora. 

 

2. Komisja będzie odpowiedzialna za sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, zgłoszenie jest zgodne z niniejszym regulaminem Konkursu, wyłonieniem zwycięzcy, rozpatrywanie reklamacji Uczestników. 


 

 §8

Reklamacje


 

1. Reklamacje Uczestnik może składać drogą elektroniczną na adres opiekunki@interkadra.pl,  w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. 

 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail do korespondencji Uczestnika  oraz kopię zgłoszenia, którego dotyczy reklamacja,a także opis podstaw reklamacji. 

 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie do 21 dni od dnia ich otrzymania. 

 

4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną- e-mail na adres z którego została przesłana reklamacja.

 

5. Reklamacje z tytułu udziału w Konkursie nie mogą być zgłaszane po upływie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. 

 

6. Stanowisko Komisji zajęte w wyniku rozpatrzenia Reklamacji będzie ostateczna. Nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 


 

 §9

Prawa autorskie

 

1. Uczestnik poprzez przekazanie pracy do Konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że zgłoszona przez niego do Konkursu praca jest wynikiem jego twórczości oraz nie narusza praw osób trzecich. 

 

2. Uczestnik wraz z informacją o przyznaniu nagrody otrzyma umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe do opowiadania z prośbą o odesłanie jej w terminie 14 dni na adres Organizatora. W takim przypadku przekazanie nagrody nastąpi w terminie 14 dni od momentu otrzymania podpisanej umowy przenoszącej prawa autorskie na Organizatora.

 

3. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich, w tym praw autorskich. 

 

4. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie, po za przekazaną  mu nagrodą opisaną w §4 punkcie 1. Regulaminu z tytułu korzystania przez Organizatorów Konkursu z przesłanego opowiadania.

 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych utworów we wszelkich publikacjach związanych z Konkursem, a także w celach promocyjnych i marketingowych. 

 

 §10

Postanowienia końcowe

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie zmiany miejsca zamieszkania podanego przez Uczestnika lub zmiany innych danych - uniemożliwiającej przesłanie Uczestnikowi Nagrody, jak również za nieodebranie Nagrody z jakichkolwiek przyczyn dotyczących Uczestnika. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do Nagrody i nie może podnosić wobec Organizatora żadnych roszczeń. 

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady fizyczne przyznanych Nagród spowodowane w transporcie.

 

3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

 

4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje tym samym treść niniejszego Regulaminu, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

 

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia