Bonusy i Premie

Regulamin akcji ,,Wiosenna premia z IK (200+)”

Data dodania — 2019-03-05

Regulamin akcji ,,Wiosenna premia z IK (200+)”

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji ,,Wiosenna premia z IK (200+)” jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz  REGON 120367970.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania premii w ramach akcji promocyjnej ,,Wiosenna premia z IK (200+)”, zwanej dalej Premią, dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z InterKadrą Sp. z o. o., bądź innymi podmiotami z nią powiązanymi.

 

§2

Zakres obowiązywania

 1. Akcja ,,Wiosenna premia z IK (200+)” trwa od 27 marca - 17 maja 2019 r.   

 

§3

Zasady przyznawania premii w ramach akcji ,,Wiosenna premia z IK (200+)”

 1. Zleceniobiorca świadczy usługi opieki i pomocy domowej na rzecz Organizatora.

 2. Za każdy dzień świąteczny tj. 21.04.2019 i 22.04.2019 Zleceniobiorcy zgodnie z umową zawartą z Interkadra Sp. z o.o. przysługuje dodatkowo kwota 50,00 Euro brutto.

 3. Za nieprzerwane, podczas pierwszego wyjazdu, świadczenie usług przez min. 6tyg. Zleceniobiorcy przysługuje premia w wysokości 100,00 Euro brutto pod warunkiem , że okres ten zawiera zdefiniowane dni: 21 i 22 kwiecień 2019 oraz 1 i 3 maj 2019, a także świadczenie usługi rozpocznie się nie wcześniej niż 27.03.2019 r. i nie później niż 20.04.2019 r., a umowa zostanie podpisana w okresie od 5.03.2019 - 19.04.2019.

 4. W przypadku przerwania świadczenia usługi, z przyczyn nieleżących po stronie osoby świadczącej usługę opieki, dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pod warunkiem, że przerwa w świadczeniu usługi nie będzie trwała dłużej niż 3 dni.                                

  §4

Zasady wypłacania premii

 1. Premia zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem należnym Zleceniobiorcy  z tytułu umowy o świadczeniu usług opieki i pomocy domowej, zawartej z firmą InterKadra Sp. z o.o., zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, po spełnieniu warunków opisanych w §3, po zakończeniu świadczenia usług.

 

§5

Postanowienia końcowe

 1. Zasady obowiązują od dnia 05 marca do 17 maja 2019 r.

 2. Spółka InterKadra ma prawo do wprowadzenia zmian niniejszych Zasad w każdym czasie, w szczególności do skrócenia czasu obowiązywania Zasad, wydłużenia lub skrócenia okresu trwania akcji, a także przerwania akcji  w wybranym przez siebie czasie.

 3. Nad wprowadzeniem i realizacją zasad nadzór sprawuje Kierownik Działu Rekrutacji.

 

 


 

Interkadra w liczbach

15
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia