Bonusy i Premie

Regulamin akcji ,, Premia na lato +300€

Data dodania — 2017-05-30

 

 Regulamin akcji ,, Premia na lato + 300 €”

 

§1

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji ,,Premia na lato +300 €” jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz  REGON 120367970.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania premii wakacyjnej w ramach akcji promocyjnej ,,Premia na lato + 300 ”, zwanej dalej Premią, dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z InterKadrą Sp. z o. o., bądź innymi podmiotami z nią powiązanymi.

 

§2

Zakres obowiązywania

 

 1.           Akcja ,,Premia na lato + 300 ” trwa od 1.06.2017 r. do 29.11.2017 r.

 

§3

Zasady przyznawania bonusu w ramach akcji ,,Premia na lato + 300 

 

 1. Premia w wysokości 100 (słownie sto) Euro brutto przysługuje Zleceniobiorcy za każde 30 dni nieprzerwanego świadczenia usług opieki i pomocy domowej, pod warunkiem, że:
 1. Zleceniobiorca podpisze nową umowę z InterKadra Sp. z o.o. w okresie od 1 czerwca do 30 sierpnia 2017 r.
 2. Usługi świadczone były podczas pierwszego wyjazdu Zleceniobiorcy na podstawie umowy, o której mowa w podpunkcie powyżej.
 3. Zleceniobiorca podejmie zlecenie usługi opieki w Niemczech na min. 30 dni w obowiązkowym terminie  od 15 lipca do 30 września 2017 r.  
 4. Jeśli zostanie spełniony powyższy warunek, za każde nieprzerwanie przepracowane 30 dni – wliczając powyższy okres - Zleceniobiorca otrzyma 100 EUR brutto.
 5. Maksymalnie przewidziana premia wynosi 300 EUR Brutto za przepracowane łącznie minimum 90 dni

2.W przypadku przerwania świadczenia usług w wyniku okoliczności, za które Uprawniony nie ponosi winy, decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania premii podejmuje Dyrektor Działu Klientów Zagranicznych - Niemcy.

§4

Zasady wypłacania premii

 1. Premia zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem należnym Zleceniobiorcy  z tytułu umowy o świadczeniu usług opieki i pomocy domowej, zawartej z firmą InterKadra Sp. z o.o., zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, po spełnieniu warunków opisanych w §3, po zakończeniu świadczenia usług.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Zasady obowiązują od dnia 1 czerwca 2017 r. do odwołania.
 2. Spółka InterKadra ma prawo do wprowadzenia zmian niniejszych Zasad w każdym czasie, w szczególności do skrócenia czasu obowiązywania Zasad lub wydłużenia okresu trwania akcji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Nad wprowadzeniem i realizacją zasad nadzór sprawuje Dyrektor Działu Klientów Zagranicznych - Niemcy.

  

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia