Bonusy i Premie

Regulamin akcji ,,Lato z premią +300 €”

Data dodania — 2018-05-23

Regulamin akcji ,,Lato z premią +300 €”

 

§1

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji ,,Lato z premią +300 €” jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz  REGON 120367970.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania premii wakacyjnej w ramach akcji promocyjnej ,,Lato z premią + 300 €”, zwanej dalej Premią, dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z InterKadrą Sp. z o. o., bądź innymi podmiotami z nią powiązanymi.

 

§2

Zakres obowiązywania

 

 1. Akcja ,,Lato z premią + 300 €” trwa od 1.06.2018 r. do 01.12.2018 r.

 

§3

Zasady przyznawania bonusu w ramach akcji ,,Lato z premią + 300 €”

 

1. Premia w wysokości 100 (słownie sto) EUR brutto przysługuje Zleceniobiorcy za każde 30 dni nieprzerwanego świadczenia usług opieki i pomocy domowej, pod warunkiem, że:    

 • Zleceniobiorca podpisze nową umowę z InterKadra Sp. z o.o. w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

 • Usługi świadczone będą podczas pierwszego wyjazdu Zleceniobiorcy na podstawie umowy, o której mowa w podpunkcie powyżej.

 • Zleceniobiorca podejmie zlecenie usługi opieki w Niemczech na min. 30 dni w obowiązkowym terminie  od 15 czerwca do 2 października 2018 r.

 • Jeśli zostanie spełniony powyższy warunek, za każde nieprzerwanie przepracowane 30 dni – wliczając obowiązkowy 30-dniowy pobyt w powyższym okresie - Zleceniobiorca otrzyma 100 EUR brutto.

 • Maksymalna przewidziana premia wynosi 300 EUR brutto za przepracowane łącznie minimum 90 dni

 • Pierwsze 10 osób, które spełnią powyższe warunki i przepracują najdłuższy premiowany okres (minimum 90 dni), otrzymają dodatkowo zestaw podróżny (o zawartości koca podróżnego, kubka termicznego i workoplecaka).

 

2.W przypadku przerwania świadczenia usług w wyniku okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi winy, decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania premii podejmuje Dyrektor Działu Klientów Zagranicznych - Niemcy.

 

§4

Zasady wypłacania premii

 1. Premia zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem należnym Zleceniobiorcy  z tytułu umowy o świadczeniu usług opieki i pomocy domowej, zawartej z firmą InterKadra Sp. z o.o., zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, po spełnieniu warunków opisanych w §3, po zakończeniu świadczenia usług.

 

§5

Postanowienia końcowe

 1. Zasady obowiązują od dnia 1 czerwca 2018r. do 1 grudnia 2018r.

 2. Spółka InterKadra ma prawo do wprowadzenia zmian niniejszych zasad w każdym czasie, w szczególności do skrócenia czasu obowiązywania Zasad, wydłużenia lub skrócenia okresu trwania akcji, a także przerwania akcji  w wybranym przez siebie czasie.

 3. Nad wprowadzeniem i realizacją zasad nadzór sprawuje Dyrektor Działu Klientów Zagranicznych - Niemcy.

 

 

 

Interkadra w liczbach

15
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia