Bonusy i Premie

Regulamin akcji: ,,Dofinansowanie jazd doszkalających”

Data dodania — 2017-09-18

§1

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz  REGON 120367970.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania w ramach akcji promocyjnej dla Zleceniobiorców - Opiekunów i Opiekunek współpracujących z InterKadrą Sp. z o. o., bądź innymi podmiotami z nią powiązanymi. 

§2

Czas trwania akcji 

 

 1. Akcja  trwa od 15 września do 30 października 2017 r.

§3

 

Zasady przyznawania bonusu w ramach akcji ,,Dofinansowanie jazd doszkalających”

 1. Bonus w wysokości do 400 PLN (słownie czterysta złotych) netto przysługuje Zleceniobiorcy, który ma podpisaną umowę z InterKadra Sp. z o.o., posiada prawo jazdy kat. B, lecz do tej pory nie deklarował jego wykorzystania podczas podejmowanych zleceń.
 2. Dofinansowanie kosztów poniesionych za wykupienie jazd doszkalających następuje po podjęciu przez Opiekuna minimum 6-tygodniowego zlecenia, gdzie wymagane jest posiadanie czynnego prawa jazdy (liczy się rozpoczęcie pracy w ramach zlecenia i prowadzenia samochodu).
 3. W przypadku chęci przystąpienia do akcji dofinansowania należy - w okresie obowiązywania akcji, o którym mowa w §2 - skontaktować się z koordynatorem ostatniego kontraktu, bądź z działem administracji pod numerem 12 347 76 20. Tylko wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w w/w okresie uprawnia do późniejszej wypłaty dofinansowania. 
 4. W przypadku przerwania świadczenia usług w wyniku okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi winy, decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania bonusu podejmuje Dyrektor Działu Klientów Zagranicznych - Niemcy. 

 

§4

Zasady wypłacania bonusu

 1. Dofinansowanie zostanie wypłacone wraz z wynagrodzeniem należnym Zleceniobiorcy z tytułu umowy o świadczeniu usług opieki i pomocy domowej, zawartej z firmą InterKadra Sp. z o.o., zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, po spełnieniu warunków opisanych w §3 powyżej, najpóźniej po zakończeniu świadczenia usług w ramach zlecenia, o którym mowa w §3 p.2. 
 2. Podstawą uzyskania dofinansowania jest przedstawienie faktury imiennej (wystawionej na dane Zleceniobiorcy) za poniesione koszty wykupienia jazd doszkalających.
 3. Wysokość bonusu odpowiada poniesionym kosztom brutto z faktury, z zastrzeżeniem, że będzie to nie więcej, niż wymieniona w § 3 pkt 1 kwota 400 PLN netto.

 

 

§5

Postanowienia końcowe

 1. Zasady obowiązują od dnia 15 września 2017 r. do odwołania.
 2. InterKadra Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszych Zasad w każdym czasie, w szczególności do wcześniejszego zakończenia obowiązywania Zasad oraz wydłużenia okresu ich obowiązywania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 3. Nadzór nad wprowadzeniem i realizacją Zasad sprawuje Dyrektor Działu Klientów Zagranicznych – Niemcy.

 

Interkadra w liczbach

15
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia