Bonusy i Premie

Regulamin akcji

Data dodania — 2022-03-09

Regulamin akcji "Premia wielkanocna w IK - do 1000 zł"

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji "Premia Wielkanocna w IK - do 1000 zł" jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział
XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz
REGON 120367970.
2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania premii w ramach akcji promocyjnej "Premia
Wielkanocna w IK - do 1000 zł", zwanej dalej Premią, dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z
InterKadrą Sp. z o. o., bądź innymi podmiotami z nią powiązanymi.

 

§2
Zakres obowiązywania

1. Akcja "Premia Wielkanocna w IK - do 1000 zł" trwa od 10. marca do 31. maja 2022 r.

 

§3

Zasady przyznawania premii w ramach akcji "Premia Wielkanocna w IK - do 1000 zł"
1. Zleceniobiorca świadczy usługi opieki i pomocy domowej na rzecz Organizatora.
2. Za nieprzerwane, podczas pierwszego wyjazdu, świadczenie usług przez min. 45 dni Zleceniobiorcy
przysługuje premia w wysokości 300,00 zł brutto pod warunkiem, że okres ten zawiera zdefiniowane
dni: 17. i 18. kwietnia 2022 roku oraz 01. i 03. maja 2022, a umowa zostanie podpisana w okresie
od 10. marca 2022 do 15. kwietnia 2022 roku.
3. W przypadku przerwania świadczenia usługi, z przyczyn nieleżących po stronie osoby świadczącej usługę
opieki, dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pod warunkiem, że przerwa w świadczeniu usługi nie
będzie trwała dłużej niż 3 dni.

 

§4
Zasady wypłacania premii

1. Premia zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem należnym Zleceniobiorcy z tytułu umowy o
świadczeniu usług opieki i pomocy domowej, zawartej z firmą InterKadra Sp. z o. o., zgodnie z
warunkami określonymi w tej umowie, po spełnieniu warunków opisanych w §3, po zakończeniu
świadczenia usług.

 

§5
Postanowienia końcowe
1. Zasady obowiązują od dnia 10. marca do 31. maja 2022 r.
2. Spółka InterKadra ma prawo do wprowadzenia zmian niniejszych Zasad w każdym czasie, w
szczególności do skrócenia czasu obowiązywania Zasad, wydłużenia lub skrócenia okresu trwania akcji, a
także przerwania akcji w wybranym przez siebie czasie.
3. Nad wprowadzeniem i realizacją zasad nadzór sprawuje Zastępca Dyrektora ds. rekrutacji.

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia