Bonusy i Premie

Regulamin akcji

Data dodania — 2023-05-18

Regulamin akcji "Premia letnia + 300 €"


§1

Postanowienia ogólne

Organizatorem akcji "Premia letnia +300 €" jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz REGON 120367970.

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania premii wakacyjnej w ramach akcji promocyjnej "Premia letnia + 300 €", zwanej dalej Premią, dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z InterKadrą Sp. z o. o., bądź innymi podmiotami z nią powiązanymi.

§2

Zakres obowiązywania

Akcja "Premia letnia + 300 €" trwa od 15 czerwca 2023r. do 18 września 2023r.

§3

Zasady przyznawania bonusu w ramach akcji "Premia letnia + 300 €"

Premia w wysokości 100 (słownie sto) EUR brutto przysługuje Zleceniobiorcy za każde 30 dni nieprzerwanego świadczenia usług opieki i pomocy domowej, pod warunkiem, że:

Zleceniobiorca podpisze nową umowę z InterKadra Sp. z o.o. w okresie od 01 czerwca 2023r. do 18 września 2023r.

Usługi świadczone będą podczas pierwszego wyjazdu Zleceniobiorcy na podstawie umowy, o której mowa w podpunkcie powyżej.

Zleceniobiorca podejmie zlecenie usługi opieki w Niemczech na min. 30 dni w obowiązkowym terminie od 15 czerwca 2023r. do 18 września 2023r.

Jeśli zostanie spełniony powyższy warunek, za każde nieprzerwane przepracowane 30 dni – wliczając obowiązkowy 30-dniowy pobyt w powyższym okresie - Zleceniobiorca otrzyma 100 EUR brutto.

Maksymalna przewidziana premia wynosi 300 EUR brutto za przepracowane łącznie minimum 90 dni.

W przypadku przerwania świadczenia usług w wyniku okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi winy, decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania premii podejmuje Dyrektor ds. Rekrutacji i Administracji

§4

Zasady wypłacania premii

Premia zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem należnym Zleceniobiorcy z tytułu umowy o świadczeniu usług opieki i pomocy domowej, zawartej z firmą InterKadra Sp. z o. o., zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, po spełnieniu warunków opisanych w §3, po zakończeniu świadczenia usług.

§5

Postanowienia końcowe

Zasady obowiązują od 15 czerwca 2023r. do 18 września 2023r.

Spółka InterKadra ma prawo do wprowadzenia zmian niniejszych zasad w każdym czasie, w szczególności do wydłużenia lub skrócenia okresu trwania akcji, a także przerwania akcji w wybranym przez siebie czasie. Nad wprowadzeniem i realizacją zasad nadzór sprawuje Dyrektor ds. Rekrutacji i Administracji

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia