Bonusy i Premie

,,Przejdź do InterKadry i odbierz bonus 50 €”

Data dodania — 2021-01-11

Regulamin akcji 

,,Przejdź do InterKadry i odbierz bonus 50 €”

 

§1

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem akcji ,,Przejdź do InterKadry i odbierz bonus 50 €” jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz  REGON 120367970.

  2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania bonusu w ramach akcji promocyjnej ,,Przejdź do Interkadry i odbierz bonus 50 €” dla osób, które zdecydują się na podpisanie umowy-zlecenia z InterKadrą Sp. z o. o., bądź innymi podmiotami z nią powiązanymi i spełnią poniższe warunki.

§2

Zakres obowiązywania

  1.   Akcja ,,Przejdź do Interkadry i odbierz bonus 50 €” trwa od 01.10.2019 r. i będzie funkcjonowała do odwołania.

§3

Zasady przyznawania bonusu w ramach akcji

,,Przejdź do Interkadry i odbierz bonus 50 €”

 

  1. Premia w wysokości 50 (pięćdziesiąt) Euro netto przysługuje Zleceniobiorcy pod warunkiem, że:

a) Zleceniobiorca podpisze umowę zlecenia z InterKadra Sp. z o. o. w okresie od 01.10.2019 r. do odwołania.

b) Aktualnie ma podpisaną umowę z inną agencją na świadczenie usług opiekuńczych w Niemczech i rozwiąże ją lub umowa zakończyła się do maksymalnie 30 dni wstecz licząc od dnia podpisania umowy z Interkadrą i powyższy fakt potwierdzi zaświadczeniem od poprzedniej agencji.

c) Zleceniobiorca podejmie zlecenie usługi opieki w Niemczech na min. 6 tygodni.

2. W przypadku przerwania świadczenia usług w wyniku okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi winy, decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania bonusu podejmuje Zastępca Dyrektora ds. rekrutacji Dział Klientów Zagranicznych - Niemcy.

§4

Zasady wypłacania bonusu

  1. Bonus zostanie wypłacony wraz z wynagrodzeniem należnym Zleceniobiorcy z tytułu umowy o świadczeniu usług opieki i pomocy domowej, zawartej z firmą InterKadra Sp. z o. o., zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, po spełnieniu warunków opisanych w §3, po zakończeniu świadczenia usług.

§5

Postanowienia końcowe

  1. Zasady obowiązują od dnia 01.10.2019 r. do odwołania.

  2. Spółka InterKadra ma prawo do wprowadzenia zmian niniejszych Zasad w każdym czasie, w szczególności do wydłużenia okresu trwania akcji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  3. Nad wprowadzeniem i realizacją zasad nadzór sprawuje Zastępca Dyrektora ds. rekrutacji Dział Klientów Zagranicznych - Niemcy.

Interkadra w liczbach

14
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia