Bonusy i Premie

Premia letnia + 300 €

Data dodania — 2020-05-18

Regulamin akcji "Premia letnia + 300 €"

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji "Premia letnia +300 €" jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz  REGON 120367970.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania premii wakacyjnej w ramach akcji promocyjnej "Premia letnia + 300 €", zwanej dalej Premią, dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z InterKadrą Sp. z o. o., bądź innymi podmiotami z nią powiązanymi.

 

§2

Zakres obowiązywania

 1. Akcja "Premia letnia + 300 €" trwa od 01.06.2020 r. do 30.11.2020 r.

 

§3

Zasady przyznawania bonusu w ramach akcji "Premia letnia + 300 €"

 1. Premia w wysokości 100 (słownie sto) EUR brutto przysługuje Zleceniobiorcy za każde 30 dni nieprzerwanego świadczenia usług opieki i pomocy domowej, pod warunkiem, że:    
 • Zleceniobiorca podpisze nową umowę z InterKadra Sp. z o.o. w okresie od 1 czerwca do 30 sierpnia 2020 r.
 • Usługi świadczone będą podczas pierwszego wyjazdu Zleceniobiorcy na podstawie umowy, o której mowa w podpunkcie powyżej.
 • Zleceniobiorca podejmie zlecenie usługi opieki w Niemczech na min. 30 dni w obowiązkowym terminie  od 10 czerwca do 30 września 2020 r.
 • Jeśli zostanie spełniony powyższy warunek, za każde nieprzerwane przepracowane 30 dni – wliczając obowiązkowy 30-dniowy pobyt w powyższym okresie - Zleceniobiorca otrzyma 100 EUR brutto.
 • Maksymalna przewidziana premia wynosi 300 EUR brutto za przepracowane łącznie minimum 90 dni.

2. W przypadku przerwania świadczenia usług w wyniku okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi winy, decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania premii podejmuje Dyrektor Działu Klientów Zagranicznych.

 

§4

Zasady wypłacania premii

 1. Premia zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem należnym Zleceniobiorcy z tytułu umowy o świadczeniu usług opieki i pomocy domowej, zawartej z firmą InterKadra Sp. z o. o., zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, po spełnieniu warunków opisanych w §3, po zakończeniu świadczenia usług.  

 

§5

Postanowienia końcowe

 1. Zasady obowiązują od 1 czerwca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.  
 2. Spółka InterKadra ma prawo do wprowadzenia zmian niniejszych zasad w każdym czasie, w szczególności do wydłużenia lub skrócenia okresu trwania akcji, a także przerwania akcji  w wybranym przez siebie czasie.
 3. Nad wprowadzeniem i realizacją zasad nadzór sprawuje Dyrektor Działu Klientów Zagranicznych.

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia