Bonusy i Premie

Premia letnia + 300 €

Data dodania — 2021-05-18

 

                                           

Regulamin akcji "Premia letnia + 300 €"
§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem akcji "Premia letnia +300 €" jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz  REGON 120367970.
Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania premii wakacyjnej w ramach akcji promocyjnej "Premia letnia + 300 €", zwanej dalej Premią, dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z InterKadrą Sp. z o. o., bądź innymi podmiotami z nią powiązanymi.
 
§2
Zakres obowiązywania
Akcja "Premia letnia + 300 €" trwa od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r.
 
§3
Zasady przyznawania bonusu w ramach akcji "Premia letnia + 300 €"
Premia w wysokości 100 (słownie sto) EUR brutto przysługuje Zleceniobiorcy za każde 30 dni nieprzerwanego świadczenia usług opieki i pomocy domowej, pod warunkiem, że:    
Zleceniobiorca podpisze nową umowę z InterKadra Sp. z o.o. w okresie od 17. maja 2021 do 31. sierpnia 2021 r.
Usługi świadczone będą podczas pierwszego wyjazdu Zleceniobiorcy na podstawie umowy, o której mowa w podpunkcie powyżej.
Zleceniobiorca podejmie zlecenie usługi opieki w Niemczech na min. 30 dni w obowiązkowym terminie  od 01. czerwca do 31. sierpnia 2021 r.
Jeśli zostanie spełniony powyższy warunek, za każde nieprzerwane przepracowane 30 dni – wliczając obowiązkowy 30-dniowy pobyt w powyższym okresie - Zleceniobiorca otrzyma 100 EUR brutto.
Maksymalna przewidziana premia wynosi 300 EUR brutto za przepracowane łącznie minimum 90 dni.
W przypadku przerwania świadczenia usług w wyniku okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi winy, decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania premii podejmuje Zastępca Dyrektora Działu Klientów Zagranicznych ds. Rekrutacji.
 

§4
Zasady wypłacania premii
Premia zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem należnym Zleceniobiorcy z tytułu umowy o świadczeniu usług opieki i pomocy domowej, zawartej z firmą InterKadra Sp. z o. o., zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, po spełnieniu warunków opisanych w §3, po zakończeniu świadczenia usług.  
 
§5
Postanowienia końcowe
Zasady obowiązują od 01. czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.  
Spółka InterKadra ma prawo do wprowadzenia zmian niniejszych zasad w każdym czasie, w szczególności do wydłużenia lub skrócenia okresu trwania akcji, a także przerwania akcji  w wybranym przez siebie czasie. Nad wprowadzeniem i realizacją zasad nadzór sprawuje Zastępca Dyrektora Działu Klientów Zagranicznych ds. Rekrutacji.
 

Interkadra w liczbach

16
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia