Bonusy i Premie

Regulamin akcji ,,Zajedź po Euro, zatrzymaj się na dłużej”

Data dodania — 2018-05-08

 Regulamin akcji

    ,,Zajedź po Euro, zatrzymaj się na dłużej”

 

§1

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem akcji “Zajedź po Euro, zatrzymaj się na dłużej”  jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz REGON 120367970.

  2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania bonusu w ramach akcji promocyjnej “Zajedź po Euro, zatrzymaj się na dłużej “- dla osób, które zdecydują się na podpisanie umowy-zlecenia z InterKadrą Sp. z o. o., bądź innymi podmiotami z nią powiązanymi i spełnią poniższe warunki.

§2

Zakres obowiązywania

  1.  Akcja ,,Zajedź po Euro, zatrzymaj się na dłużej” trwa od 11.05.2018 r. do 31.05.2018 r.

 

§3

Zasady przyznawania bonusu w ramach akcji

Zajedź po Euro, zatrzymaj się na dłużej”

 

  1. Premia w wysokości 50 (pięćdziesiąt) Euro netto przysługuje Zleceniobiorcy pod warunkiem, że:

a) Zleceniobiorca podpisze umowę zlecenia z InterKadra Sp. z o.o. w okresie od 11.05.2018 r. do 31.05.2018 r.

b) Zleceniobiorca posiada aktualne prawo jazdy i podczas podpisywania umowy-zlecenie z InterKadra Sp. z o.o. zadeklaruje prowadzenie samochodu podczas pracy w Niemczech.

c) Zleceniobiorca podejmie zlecenie usługi pomocy domowej i opieki w Niemczech na min. 6 tygodni, podczas którego będzie czynnie korzystał z prawa jazdy.

 

2. W przypadku przerwania świadczenia usług w wyniku okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi winy, decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania bonusu podejmuje Dyrektor Działu Klientów Zagranicznych - Niemcy.

§4

Zasady wypłacania bonusu

  1. Bonus zostanie wypłacony wraz z wynagrodzeniem należnym Zleceniobiorcy z tytułu umowy o świadczeniu usług opieki i pomocy domowej, zawartej z firmą InterKadra Sp. z o.o., zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, po spełnieniu warunków opisanych w §3 po zakończeniu świadczenia pierwszego zlecenia po podpisaniu umowy.

§5

Postanowienia końcowe

  1. Zasady obowiązują od dnia 11.05.2018 r. do 31.05.2018 r.

  2. Spółka InterKadra ma prawo do wprowadzenia zmian niniejszych Zasad w każdym czasie, w szczególności do wydłużenia okresu trwania akcji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  3. Nad wprowadzeniem i realizacją zasad nadzór sprawuje Dyrektor Działu Klientów Zagranicznych - Niemcy.

Interkadra w liczbach

15
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia