Bonusy i Premie

Regulamin akcji ,,Premia zimowa”

Data dodania — 2018-09-21

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem akcji ,,Premia zimowa” jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz  REGON 120367970.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania premii w ramach akcji promocyjnej ,,Premia zimowa”, zwanej dalej Premią, dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z InterKadrą Sp. z o. o.

§2

Zakres obowiązywania

 1. Akcja ,,Premia zimowa” trwa od 28.09.2018 r. do 04.02.2019 r.

 

§3

Zasady przyznawania bonusu w ramach akcji ,,Premia zimowa”

 

 1. Premia w wysokości 90 (dziewięćdziesiąt) EUR brutto przysługuje Zleceniobiorcy za każde 30 dni nieprzerwanego świadczenia usług opieki i pomocy domowej, pod warunkiem, że:                              a) Zleceniobiorca podpisze nową umowę z InterKadra Sp. z o.o. w okresie od 28 września do 18 grudnia 2018 r.                               b) Usługi świadczone były nieprzerwanie podczas pierwszego wyjazdu Zleceniobiorcy na podstawie umowy, o której mowa w podpunkcie powyżej.                                                                              c) Zleceniobiorca podejmie zlecenie usługi opieki w Niemczech na min. 30 dni wliczając obowiązkowy termin od 20 grudnia 2018 r. do 7 stycznia 2019 r.  
 2. Jeśli zostanie spełniony powyższy warunek wskazany w lit c), za każde nieprzerwanie przepracowane 30 dni – wliczając powyższy okres - Zleceniobiorca otrzyma 90 EUR brutto.
 3. Maksymalna przewidziana premia wynosi 360 EUR brutto za nieprzerwanie przepracowane minimum 120 dni, przy czym okres premiowany liczony jest maksymalnie do 4 lutego 2019 r.  
 4. Dodatkowo do powyższej premii zimowej doliczany jest dodatek za trzy dni świąteczne: 25.12.2018 r., 26.12.2018 r., 01.01.2019 r. w wysokości stawki dziennej brutto wynikającej z umowy zlecenia.
 5. Łączna kwota bonusów i dodatków za pracę może wynieść do 500 EUR brutto.
 6. Szczegółowe informację o premii zimowej można uzyskać pod numerem telefonu 12 290 44 38.
 7. W przypadku przerwania świadczenia usług w wyniku okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi winy, decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania premii podejmuje Dyrektor Działu Klientów Zagranicznych - Niemcy.

§4

Zasady wypłacania premii

 1. Premia zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem należnym Zleceniobiorcy z tytułu umowy o świadczeniu usług opieki i pomocy domowej, zawartej z firmą InterKadra Sp. z o.o., zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, po spełnieniu warunków opisanych w §3 i po zakończeniu świadczenia usług.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Spółka InterKadra ma prawo do wprowadzenia zmian niniejszych Zasad w każdym czasie, w szczególności do skrócenia czasu obowiązywania Zasad, wydłużenia lub skrócenia okresu trwania akcji, a także przerwania akcji  w wybranym przez siebie czasie.

 2. Nad wprowadzeniem i realizacją zasad nadzór sprawuje Dyrektor Działu Klientów Zagranicznych - Niemcy.

 

Interkadra w liczbach

15
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia