Bonusy i Premie

Regulamin akcji ,, Premia świąteczna”

Data dodania — 2017-09-29

  Regulamin akcji ,, Premia świąteczna”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji ,,Premia świąteczna” jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz  REGON 120367970.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania premii w ramach akcji promocyjnej ,,Premia świąteczna”, zwanej dalej Premią, dla Opiekunów i Opiekunek współpracujących z InterKadrą Sp. z o. o.

§2

Zakres obowiązywania

 1. Akcja ,,Premia świąteczna” trwa od 1.10.2017 r. do 23.01.2018 r.

§3

Zasady przyznawania bonusu w ramach akcji ,,Premia świąteczna”

 1. Premia w wysokości 70 (siedemdziesiąt) EUR brutto przysługuje Zleceniobiorcy za każde 30 dni nieprzerwanego świadczenia usług opieki i pomocy domowej, pod warunkiem, że:                                 a) Zleceniobiorca podpisze nową umowę z InterKadra Sp. z o.o. w okresie od 1 października do 23 grudnia 2017 r.                              b) Usługi świadczone były nieprzerwanie podczas pierwszego wyjazdu Zleceniobiorcy na podstawie umowy, o której mowa w podpunkcie powyżej.                                                                    c) Zleceniobiorca podejmie zlecenie usługi opieki w Niemczech na min. 30 dni wliczając obowiązkowy termin od 23 grudnia 2017 r. do 8 stycznia 2018 r.  
 2. Jeśli zostanie spełniony powyższy warunek wskazany w lit c), za każde nieprzerwanie przepracowane 30 dni – wliczając powyższy okres - Zleceniobiorca otrzyma 70 EUR brutto.
 3. Maksymalna przewidziana premia wynosi 210 EUR brutto za nieprzerwanie przepracowane minimum 90 dni, przy czym okres premiowany liczony jest maksymalnie do 23 stycznia 2017 r.  
 4. Dodatkowo do powyższej premii świątecznej doliczany jest dodatek za trzy dni świąteczne 25.12, 26.12, 01.01 w wysokości stawki dziennej brutto wynikającej z umowy zlecenia.
 5. Łączna kwota bonusów i dodatków za pracę z tytułu umowy zlecenia w okresie promocyjnym może wynieść ponad 300 EUR brutto.
 6. Pierwsze 10 osób, które spełnią powyższe warunki i przepracują najdłuższy premiowany okres (minimum 60 dni), otrzymają dodatkowo tablet HUAWEI MediaPad T3 10.
 7. Szczegółowe informację o premii świątecznej można uzyskać pod numerem telefonu 12 290 44 38.
 8. W przypadku przerwania świadczenia usług w wyniku okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi winy, decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania premii podejmuje Dyrektor Działu Klientów Zagranicznych - Niemcy.

§4

Zasady wypłacania premii

 1. Premia zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem należnym Zleceniobiorcy z tytułu umowy o świadczeniu usług opieki i pomocy domowej, zawartej z firmą InterKadra Sp. z o.o., zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, po spełnieniu warunków opisanych w §3 i po zakończeniu świadczenia usług.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Spółka InterKadra ma prawo do wprowadzenia zmian niniejszych Zasad w każdym czasie, w szczególności do skrócenia czasu obowiązywania Zasad , wydłużenia lub skrócenia okresu trwania akcji, a także przerwania akcji  w wybranym przez siebie czasie zgodnie.

 2. Nad wprowadzeniem i realizacją zasad nadzór sprawuje Dyrektor Działu Klientów Zagranicznych - Niemcy.

   

 

Interkadra w liczbach

15
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia