Bonusy i Premie

Regulamin akcji ,,Mistrz testu językowego zgarnia w IK bonus za niego”

Data dodania — 2018-09-19

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji ,,Mistrz testu językowego zgarnia w IK bonus za niego” jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272214, NIP 6762336026 oraz  REGON 120367970.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania bonusu w ramach akcji promocyjnej ,,Mistrz  testu językowego zgarnia w IK bonus za niego” zwanej dalej Bonusem, dla osób, które zdecydują się na podpisanie umowy-zlecenia z InterKadrą Sp. z o. o., bądź innymi podmiotami z nią powiązanymi i spełnią poniższe warunki.

§2

Zakres obowiązywania

 1.  Akcja ,,Mistrz testu językowego zgarnia w IK bonus za niego” trwa od 17.09.2018 r. do 30.11.2018 r.

§3

Zasady przyznawania bonusu w ramach akcji

,,Mistrz  testu językowego zgarnia w IK bonus za niego”

 

 1. Premia jednorazowa w wysokości 50 (pięćdziesiąt) Euro netto przysługuje Zleceniobiorcy pod warunkiem, że:
 • Zleceniobiorca zgłosi się do Interkadra Sp.z o. o. poprzez wypełnienie testu językowego na poziomie powyżej 80%, a minimum komunikatywna znajomość języka zostanie potwierdzona w rozmowie rekrutacyjnej z konsultantem.
 • Zleceniobiorca podpisze nową umowę zlecenia z InterKadra Sp. z o.o. w okresie od 17.09.2018 r. do 17.11.2018 r.
 • Zleceniobiorca podejmie zlecenie usługi opieki w Niemczech na min. 6 tygodni, z czego wyjazd nastąpi do 30 listopada 2018.

   2. W przypadku przerwania świadczenia usług w wyniku okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi winy, decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania bonusu podejmuje Dyrektor Działu Klientów Zagranicznych - Niemcy.

§4

Zasady wypłacania bonusu

 1. Bonus zostanie wypłacony wraz z wynagrodzeniem należnym Zleceniobiorcy z tytułu umowy o świadczeniu usług opieki i pomocy domowej, zawartej z firmą InterKadra Sp. z o.o., zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, po spełnieniu warunków opisanych w §3, po zakończeniu świadczenia usług.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Zasady obowiązują od dnia 17.09.2018 r. do 30.11.2018 r.

 2. Spółka InterKadra ma prawo do wprowadzenia zmian niniejszych Zasad w każdym czasie, w szczególności do wydłużenia okresu trwania akcji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 3. Nad wprowadzeniem i realizacją zasad nadzór sprawuje Dyrektor Działu Klientów Zagranicznych - Niemcy.


 

Interkadra w liczbach

15
Lat
doświadczenia
15000
Polubień
na Facebooku
15
Oddziałów
w całym kraju

Nasi partnerzy

InterKadra jest członkiem Sekcji Agencji Opieki

InterKadra jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia